דברי הסבר להצעת צו המיסים לשנת הכספים תשפ"ג-2023

​15 יוני 2022' ‏ט"ז–סיון–תשפ"ב

אל: חברי מועצת העירייה

 מאת: גבי ביטון - מנהל אגף הכנסות העירייה
א.ג.נ, 

הנדון: דברי הסבר להצעת צו המיסים לשנת הכספים תשפ"ג-2023


  1. המועצה מוסמכת להטיל את מיסי הארנונה לשנת הכספים 2023 בהתבסס על פקודת העיריות, חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ"ג- 1992 ועדכון החקיקה והתקנות כפי שפורסמו על ידי השרים.
  2. שנת הכספים 2023 תחל ביום 1.1.2023 ותסתיים ביום 31.12.2023
  3. שנת הכספים 2023- הסכומים המופיעים בצו המיסים המצ"ב הינם סכומי צו המיסים בערכי 2022 כשהם מעודכנים בעדכון שיעור החובה לשנת 2023 בהתאם לסעיף 7 לחוק ההסדרים במשק המדינה ( תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992. בשנה זו נקבע ששיעור העדכון יעמוד על1.37%.
  4. הנחות לשנת הכספים 2023 -אימוץ ההנחות הקיימות בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה בארנונה), התשנ"ג- 1993 (להלן "תקנות ההנחות") לרבות שיעור ההנחות ומבחני המשנה כפי שנקבעו בצו המיסים בשנת הכספים 2022 ע"י מועצת העירייה. ככל ויעודכנו ע"י שר הפנים עדכונים ו/או שינויים ו/או התאמות בשנת הכספים 2023 בהתאם לתקנות ההנחות, הם יעודכנו בהתאם למתחייב מאותן תקנות.
  5. להלן נוסח צו המיסים לשנת 2023- חוקי קיים (נספח א')
  6. להלן יובאו השינויים המוצעים בהטלת הארנונה לשנת הכספים 2023 השינויים כפופים לאישור שרי הפנים והאוצר (היכן שנדרש אישורם) בהתאם לחוק ההסדרים. (נספח ב')
בכבוד רב, 

 גבי ביטון, מנהל אגף הכנסות העירייה

​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}