פרק ה' (4)- הנחות לעסקים

​הגדרות

 1. עסק- בניין או קרקע שאינו משמש למגורים
 2. בעל עסק- בעל השליטה בעסק, למעט עסק שמנהל חבר בני אדם כהגדרתו בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה

תנאים מקדימים

ועדת ההנחות רשאית לתת הנחה למחזיק בעסק שהתקיימו לגביו כל התנאים האלה:

 • הוא בעל העסק ואין הוא בעל עסק נוסף
 • שטחו של העסק אינו עולה על 75 מטרים רבועים
 • מלאו לו 65 שנים ולאשה 60 שנה
 • הוא עוסק שמחזור העסקאות שלו בכל עסקיו אינו עולה על 240,000 שקלים חדשים, הסכום האמור יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הידוע בתחילת כל שנת כספים, בפסקה זו "עוסק" ו"מחזור עסקאות של עוסק"- כמשמעותם בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976.
 • הוא זכאי להנחה מארנונה לפי תקנה 2(8) לתקנות, (טבלת הקריטריונים למגורים) בעד דירת המגורים שבה הוא מחזיק

ההנחה שהוועדה מוסמכת לאשר למי שזכאי לכך, לפי התנאים הנ"ל, תהיה עד השיעור שניתן לו באותה שנת כספים על דירת המגורים שבחזקתו, ותינתן לגבי 40 מ"ר הראשונים של שטח העסק.

​מועד הגשת בקשה

בקשות להנחות תתקבלנה החל מיום 15.1.2023 עד ליום 30.6.2023.

הנחות לתעשייה ולבניין ריק

​מספר סידורי

​אוכלוסיית הזכאים להנחה

​גובה הנחה על פי התקנות לשנת הכספים 2022

​אופן ביצוע ההנחה

​23

​מפעל תעשיה חדש ששטחו 500 מ"ר ומעלה ומעסיק 20 עובדים לפחות תושבי נתניה ("תעשיה חדשה" ו"שיעור האבטלה" - כהגדרתם בתקנה 14(ב) לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה, התשנ"ג-1993)

​שיעור האבטלה באחוזים ושיעור ההנחה

​שנת אחזקה

​מעל 10.5% ועד 12%

​ראשונה או חלק ממנה

​הנחה עד 50%

​שנייה או חלק ממנה

​הנחה עד 25%

​שלישית או חלק ממנה

​הנחה עד 10%

​שנת אחזקה

​מעל 12%

​ראשונה או חלק ממנה

​הנחה עד 75%

​שנייה או חלק ממנה

​הנחה עד 25%

​שלישית או חלק ממנה

​הנחה עד 10%


הגשת בקשה והוכחת תנאי הזכאות
​24

​הנחה לבניין חדש ריק (תקנה 12)(א)(1) בניין חדש למחזיק שהוא בעל ראשון של בנין חדש ריק ולא בשימוש 

​הגשת בקשה למחלקת השומה בתוך תקופת הזכאות

​25

​(תקנה 13) הנחה לבניין ריק הנחה למחזיק של בנין ריק שאין משתמשים בו במשך תקופה מצטברת שתחילתה ביום שחדלו להשתמש בו כפוף להמצאת ראיות בדבר היותו של הבניין ריק ולא בשימוש

​הגשת בקשה למחלקת השומה בתוך תקופת הזכאות

 • לעניין סעיף 25 לעיל, ההנחה הקבועה בתקנה זו תינתן לתקופה המצטברת משך תקופת בעלותו של אדם בבניין וכל עוד לא שונתה הבעלות בו.
 • להוכחת היותו של הבניין ריק שאין משתמשים בו, כאמור בתקנה 12 ובתקנת משנה (א), לתקנה זו (תקנה 13) ימציא המחזיק בבניין ראיות על פי הוראות המועצה כפי שפורטו בטופס הבקשה לנכס ריק.
 • י​​ש להגיש את הבקשה בתוך תקופת הפטור המבוקש, כך שהעירייה תוכל לבדוק ולאמת את התקיימות תנאי הזכאות לפטור.
 • במניין התקופה המצטברת לא תובא בחשבון תקופה הפחותה משלושים ימים שבה עמד הבניין ריק ברציפות.
 • נעשה שימוש מחדש בנכס שמחזיק בו היה זכאי להנחה בהתאם לתקנה 13, יודיע על כך המחזיק או בעל הנכס לרשות המקומית, בדרך שתורה הרשות המקומית, 7 ימים בטרם נעשה שימוש מחדש בנכס, לא ניתנה הודעה כאמור, רשאית הרשות המקומית לבטל הנחה שניתנה על פי תקנה זו לתקופה הרצופה האחרונה שבה עמד הבניין ריק, אם ההנחה ניתנה לאותו מחזיק אשר עשה שימוש מחדש בנכס, או לבעל הנכס.
 • לעניין מסירת הודעות לרשות המקומית- יראו הודעות או הצהרות ומסמכים שנמסרו כראוי, אם נמסרו בדואר רשום ו/או במסירה אישית למזכירות העירייה ו/או למזכירות אגף הכנסות העירייה, בצירוף חותמת המאשרת את קבלתם.

הנחה מארנונה למחזיק בדירת תמורה- מיזם התחדשות עירונית*

 • מחזיק בדירת תמורה, שהתקיימו בו התנאים הקבועים להלן, יהיה זכאי להנחה בתשלומי ארנונה שהוטלה עליו בשנת כספים בשל דירת תמורה אחת בלבד ובעד השטח השווה להפרש שבין השטח החייב בארנונה בדירת התמורה ובין השטח שבעדו חויב המחזיק  בארנונה בדירת המגורים הקודמת, לפני מכירת הזכויות בה, וזאת עד תום חמש שנים מהמועד הקובע ובשיעורים הקבועים להלן:
 1. עד תום שנתיים מהמועד הקובע - 100 אחוזים;
 2. בתקופה שמתום שנתיים מהמועד הקובע ועד תום שלוש שנים מהמועד הקובע -  75 אחוזים;
 3. בתקופה שמתום שלוש שנים מהמועד הקובע ועד תום ארבע שנים מהמועד הקובע- 50 אחוזים;
 4. בתקופה שמתום ארבע שנים מהמועד הקובע ועד תום חמש שנים מהמועד הקובע - 25 אחוזים.
 • על מחזיק בדירת תמורה שהתקיימו בו התנאים הקבועים לעיל, לא תחול העלאה בתשלומי הארנונה בשל שינוי התעריף החל על האזור שבו נמצא הנכס, לרבות בשל שינוי סוג, סיווג או תת סיווג הנכס, בנוגע לדירת תמורה אחת בלבד, וזאת עד תום חמש שנים מהמועד הקובע.
 • ההנחה תינתן רק למחזיק בדירת תמורה שהתקיימו בו התנאים המפורטים להלן:
 1. המחזיק הוא בעל הזכויות בדירת התמורה והיה בעל הזכויות והמחזיק בדירה הקודמת במשך שלוש שנים ברציפות לפחות, לפני שנהרסה;
 2. הכנסתו החודשית הממוצעת  של המחזיק אינה עולה על ההכנסה החודשית הממוצעת המפורטת בטבלה שלהלן, לפי מספר הנפשות המתגוררות אתו בנכס:

​מספר נפשות
​הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים הקודמת לשנת הבקשה

​1

​15,000

​2

​22,500

​3

​26,100

​4

​29,703

​5

​36,798

​6

​43,896

​7

​50,994

​8

​58,092

​9

​65,190

​10 ומעלה

​7667 לנפש

​*"מיזם התחדשות עירונית": בינוי במתחם פינוי ובינוי או במתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי, כפי הגדרתם בסעיף 2 לחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע"ו-2016;
לצורך מתן ההנחה לפי סעיף זה, יפורשו המונחים "דירת תמורה" ו"תשלומי ארנונה" – כהגדרתם בסעיף 17 לחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית התשע"ו-2016; "הכנסה", "הכנסה חודשית ממוצעת" - כהגדרתם בתקנה 2(8)(ב) לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג-1993;
"העלאה" - למעט העלאה בשיעור העדכון השנתי ולמעט העלאה של כלל תעריפי הארנונה ברשות המקומית או של כלל תעריפי הארנונה לנכסים המשמשים למגורים ברשות המקומית;
"המועד הקובע" – המועד הראשון שבו ניתן להטיל ארנונה על דירת התמורה; "מחזיק" ו"שיעור העדכון" – כהגדרתם בסעיף 7 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992.

*תקנות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית (הנחה בארנונה), התשע"ט-2018 שפורסמו בקובץ תקנות מס' 8118 מיום 5/12/2018, ותחולתן מיום 1/01/2019.

הנחה מארנונה לאדמה חקלאית שלא נעשה בה שימוש בשנת שמיטה (הנחת חובה).

בהתאם לתיקון שנוסף לתקנות ההנחות בשנת התש"ע-2009 (סעיף 3ד') שם נאמר כדלקמן: "בשנת כספים שתחילתה במהלך שנת שמיטה (להלן- שנת הכספים), תקבע מועצה הנחה למחזיק של אדמה חקלאית שלא נעשה בה שימוש חקלאי מטעמים של שמירת שמיטה במשך שמונה חודשים לפחות של אותה שנת כספים, ושהוכח לגביה כי נעשה בה שימוש חקלאי בשנתיים מתוך שלוש השנים שקדמו לשנת הכספים- בשיעור של 90 עד 100 אחוזים מסכום הארנונה הכללית שהייתה מוטלת על אדמה זו באותה שנת כספים, אלמלא ההנחה;  בתקנה זו- 

"אדמה חקלאית"- כהגדרתה בסעיף 269 לפקודת העיריות;

"שימוש חקלאי"- שימוש כאמור בהגדרה "אדמה חקלאית" שבסעיף 269 לפקודה האמורה.

מוצע לאמץ את ההנחה המקסימלית, בשיעור 100%, לנישומים שעומדים בתנאי התקנה הנ"ל.

​​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}