מידע סטטיסטי

 אודות

לרשותכם נתונים ומידע זמינים ודינמיים המתבססים על מקורות רבים . המידע, הכולל נתונים נבחרים וקבצים של השנתונים הסטטיסטיים, מציג בפניכם תסריט על המגמות וההתפתחויות על פני זמן, נתונים השוואתיים עם יישובים אחרים ונתונים עדכניים על הפעולות המת רחשות בעיר.

הנתונים, שעובדו ונותחו במרכז מידע ומחקר, מבוססים על מקורות מוסמכים של העירייה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הביטוח הלאומי, משטרת ישראל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, גופים פרטיים וציבוריים ועוד
הנתונים מתארים מגוון תחומים הנוגעים לעיר, לתושבים ולשירותים שהם מקבלים כגון: דמוגרפיה וחברה, כלכלה, חינוך ותרבות, תשתיות, שירותים עירוניים ועוד.

תודתנו לכל המסייעים בקבלת הנתונים.


 דוחות ומסמכים רלוונטיים