מצלמות אבטחה עירוניות

עיריית נתניה מפעילה מערך של מאות מצלמות אבטחה ומעקב, הממוקמות באתרים שונים ברחבי העיר, במבנים עירוניים ובמוסדות חינוך

 אודות

עיריית נתניה מפעילה מערך של מאות מצלמות אבטחה ומעקב, הממוקמות באתרים שונים ברחבי העיר, במבנים עירוניים ובמוסדות חינוך. 

הצבת מצלמות אלו ברשות הרבים, נובעת מהצורך לשמור על הסדר הציבורי, לדאוג לביטחון הציבור ולסייע במניעה וטיפול בתופעות של פשע ואלימות, בשמירה על הרכוש ועוד.

העירייה פועלת בנושא זה על לפי הוראות חוק הגנת הפרטיות תשמ"א – 1981, חוק העונשין תשל"ז – 1977, חוק חופש המידע תשנ"ח - 1998 והנחיית רשם מאגרי המידע ברמו"ט [הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים] 4/2012. 

כדי להגן על פרטיות התושבים, לפי הנחיית רמו"ט 4/2012 ניתן לשמור צילומים ממצלמות אבטחה ומעקב עד 30 יום ולאחר מכן יש למחוק אותם.
עיריית נתניה החליטה להחמיר יותר בנושא זה של שמירה על פרטיות התושבים ולפיכך הצילומים נשמרים רק 21 יום ולאחר מכן נמחקים."​

להלן רשימת המצלמות העירוניות הפזורות ברחבי העיר לצורך אבטחת התושב ושמירה על הסדר הציבורי​.

התקשרות לצורך מימוש זכות עיון בהקלטות לפי סעיף 13 לחוק.​

* מידע מעודכן נכון לתאריך 24.11.2022

 

 

שלט עירוני המעדכן על הצבת מצלמות באיזורhttps://new.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=7643&RootFolder=/DocLib/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F%20%D7%95%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9D/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%A6%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AAשלט עירוני המעדכן על הצבת מצלמות באיזור
מצלמת אבטחה לשמירה על הסדר הציבוריhttps://new.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=7645&RootFolder=/DocLib/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F%20%D7%95%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9D/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%A6%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AAמצלמת אבטחה לשמירה על הסדר הציבורי
עבודות תחזוקה למערך המצלמות בעירhttps://new.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=7646&RootFolder=/DocLib/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F%20%D7%95%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9D/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%A6%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AAעבודות תחזוקה למערך המצלמות בעיר
תחזוקה שוטפת למערך המצלמות בעירhttps://new.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=7642&RootFolder=/DocLib/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F%20%D7%95%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9D/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%A6%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AAתחזוקה שוטפת למערך המצלמות בעיר

 חיפוש מצלמות אבטחה

 

 

שידור מקומישידור מקומילוי אשכול + הבריגדה היהודיתסמוך למתנ"ס במרכזאבטחת התושב ושמירה על הסדר הציבוריקבועהמגרש הספורט לכיוון אמצע המגרשBosch
שידור מקומישידור מקומילוי אשכול + הבריגדה היהודיתסמוך למתנס לכיוון צפוןאבטחת התושב ושמירה על הסדר הציבוריקבועהמגרש הספורט לכיוון צפוןBosch
שידור מקומישידור מקומילוי אשכול + הבריגדה היהודיתבחזית למתנ"סאבטחת התושב ושמירה על הסדר הציבורימתנייעתבכניסה למתנ"סBosch
שידור מקומישידור מקומילוי אשכול + הבריגדה היהודיתמאחורי המתנ"סאבטחת התושב ושמירה על הסדר הציבורימתנייעתמשדרת על "גן בזק"Bosch
שידור מקומישידור מקומילוי אשכול + הבריגדה היהודיתמנהרה מקשרתאבטחת התושב ושמירה על הסדר הציבוריקבועהמנהרה לכיוון המזרחיBosch
שידור מקומישידור מקומילוי אשכול + הבריגדה היהודיתמנהרה מקשרתאבטחת התושב ושמירה על הסדר הציבוריקבועהמנהרה לכיוון המערביBosch
שידור מקומישידור מקומילוי אשכול + הבריגדה היהודיתמנהרה לכיוון מערב - חיצונית אבטחת התושב ושמירה על הסדר הציבוריקבועהחיצוני למנהרה - כיוון מערביBosch
שידור מקומישידור מקומילוי אשכול + הבריגדה היהודיתבכניסה למנהרה - חיצוני לכיוון הגןאבטחת התושב ושמירה על הסדר הציבורימתנייעתמשדרת על מתקני הגן הציבוריBosch
שידור מקומישידור מקומילוי אשכול + הבריגדה היהודיתעל העמוד בגן הציבורי במקביל למנהרהאבטחת התושב ושמירה על הסדר הציבוריקבועהמשדרת על רחבת המדשאה של הגן הציבוריBosch
מצלמת חניון "רזיאל"מצלמת חניון "רזיאל"רחוב "רזיאל"פנים חניון "רזיאל"למטרת תפעול מערכת 'חנייה חכמה'קבועה חניון "רזיאל" לצורך תפעול מערכת חניה חכמהHikvision