מבקר העירייה

​​​אודות

רקע:

מבקר העירייה פועל מכוח פקודת העיריות המגדירה את תפקידיו ואת דרכי עבודתו.​

מטרות:

לבדוק אם פעולות העירייה נעשו כדין בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון. תפקידו של מבקר העירייה מוגדר על פי פקודת העיריות ועיקריו לבדוק האם הפעולות של העירייה ושל נושאי משרה וממלאי תפקידים תקינות מבחינת השמירה על החוק, על הניהול התקין, על טוהר המידות ועל החיסכון והיעילות ואם הן מועילות להשגת היעדים שנקבעו להן.


​יעדי השירות הפנימי:

הביקורת בנוסף על יישומה לגבי כלל יחידות העירייה, יכול שתעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העירייה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב, או משתתפת במינוי הנהלתם.

ראש העירייה וסגניה, חברי מועצה, עובדי עירייה, ראש מועצה דתית וסגניו, עובדי המועצה הדתית, ועובדים של כל גוף עירוני מבוקר ימציאו למבקר העירייה על פי דרישתו, כל מסמך שברשותם, אשר לדעת מבקר העירייה דרוש לצורכי הביקורת - תוך 10 ימי עבודה מיום הדרישה. כל אותם גורמים שצוינו לעיל יתנו למבקר העירייה כל מידע או הסבר שיבקש תוך 3 ימי עבודה.

המבקר קובע את תכנית עבודתו השנתית, נושאי הביקורת והיקף הביקורת על פי שיקול דעתו, על פי דרישת ראש העירייה לבקר עניין פלוני ועל פי דרישת הוועדה לענייני ביקורת ובלבד שמספר הנושאים שתדרוש הוועדה לא יעלה על שני נושאים לשנת עבודה.

דוח המבקר מוגש לראש העירייה ולוועדה לענייני ביקורת אחת לשנה, לא יאוחר מ- 1 באפריל שלאחר השנה שלגביה נעשתה הביקורת. תוך שלושה חודשים מיום קבלת דוח המבקר, מגישה ראש העירייה לוועדה לענייני ביקורת את הערותיה על הדוח. הוועדה לענייני ביקורת דנה בדו"ח ובהערות ראש העירייה ומגישה לאישור מועצת העירייה את סיכומיה והצעותיה תוך חודשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש העירייה.

תוך חודשיים מן היום שהגישה הוועדה את סיכומיה והצעותיה, מקיימת מועצת העירייה ישיבה שלא מן המניין לדיון בהצעות ובסיכומי הוועדה ומחליטה בדבר אישור הסיכומים וההצעות.

תחומי הבדיקה העיקריים:

 • לבדוק אם מקוימות ההוראות המחייבות את העירייה.
 • לבדוק את ניהול הנכסים וההתחייבויות של העירייה ובכלל זה את הנהלת החשבונות וכן את דרכי שמירת הרכוש, החזקת הכספים ושמירתם.
 • לבדוק אם ההחלטות התקבלו על פי נהלים תקינים.
 • בדוק את תיקון הליקויים עליהם הצביע מבקר המדינה.​סמכויות ותפקידים


סמכויות ותפקידים

​הביקורת ברשויות המקומיות פועלת מכוח החוק ומהווה נדבך חשוב ביותר במערכת השלטון המקומי. פקודת העיריות מגדירה במפורש את מכלול תפקידיו של מבקר העירייה. בין היתר נקבע כי המבקר יבדוק את פעולות העירייה, אם נעשו על פי החוק תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.

מבקר העירייה, במסגרת תפקידו ובמהלך עבודתו, רשאי לבדוק את פעולותיהם של ראש העירייה, סגני ראשי העירייה, חברי מועצת העירייה ועובדי העירייה. 

מבקר העירייה רשאי אף לבצע ביקורת בכל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת במינוי הנהלתם. כמו כן, יכול מבקר העירייה להרחיב את ביקורתו גם לגבי עמותות המקבלות תמיכה מהעירייה בנוסף חל הדבר לגבי המועצה הדתית שבתחום העירייה.

מבקר העירייה מגיש דוח ביקורת אחת לשנה ובו סיכום פעולות הביקורת שנערכו, פירוט הלקויים שנמצאו והמלצות למניעת הישנותם. דוח מבקר העירייה לאחר הדיון בו במועצת העירייה מתפרסם בציבור.

המבקר קובע את תכנית עבודתו השנתית, את הדרכים לביצועה ומכין מדי שנה את הצעת תקציבו.

ראש העירייה, סגניו וחברי המועצה, עובדי העירייה וכל אדם העובד בגוף מבוקר ימציאו למבקר על פי דרישתו, כל מסמך שברשותם, אשר לדעת מבקר העירייה דרוש לצורכי הביקורת ויתנו למבקר העירייה כל מידע או הסבר שיבקש בתוך התקופה הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע בה.

בנוסף רשאי המבקר להגיש דוח על ממצאי ביקורת שערך בכל עת שיראה לו או כאשר ראש העירייה או הוועדה לענייני ביקורת דרשו ממנו לעשות כן.​​

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים

  בעלי תפקידים ביחידת מבקר העירייה

  Loading...
  טוען נתונים. אנא המתן...
  {{bc.name}} {{bc.name}} >

  ​​תוכנת vrt לניהול משימות מדוחות מבקר העירייה

  מערכת VRT – הינה מערכת אינטרנטית באמצעותה מופצות לבעלי התפקידים במערכת העירונית, משימות לביצוע מדוחות מבקר העירייה ובעזרתה מנוהל מעקב אחר ביצוע המשימות. 
  המשימות נשלחות לכתובת המייל של המבוקרים. באחריות כל מקבל/ת משימה לבצעה, עד התאריך הנקוב ולציין במערכת vrt כי המשימה בוצעה ע"י סגירתה. 

  מכיוון שהמערכת נמצאת באינטרנט ניתן לגשת אליה מכל מחשב.


  בכל שאלה ולתמיכה טלפונית יש לפנות למר יוסי הומינר – 050-8275656


   

   דוחות ומסמכים רלוונטיים

   

   

  string;#דוח מבקר העירייה https://new.netanya.muni.il/DocLib1/mevaker2021rep2.pdf2021ספריםספר דוח מבקר העירייה ​​דוח ​מבקר העירייה לשנת 2021​ (קובץ להורדה) GP0|#e890b995-7fbb-433e-903f-13bcad035cca;L0|#0e890b995-7fbb-433e-903f-13bcad035cca|עץ ארגוני:מבקר העירייה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2648mevaker2021rep2.pdf12/07/2022 21:00:00
  string;#דוח מבקר העירייה https://new.netanya.muni.il/DocLib1/mevaker2021rep.pdf2021ספריםספר דוח מבקר העירייה​דוח ​מבקר העירייה לשנת 2021​ (ספר דיגיטלי)GP0|#e890b995-7fbb-433e-903f-13bcad035cca;L0|#0e890b995-7fbb-433e-903f-13bcad035cca|עץ ארגוני:מבקר העירייה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2603mevaker2021rep.pdfhttps://www.digipage.co.il/projects/2022/mevaker/12/07/2022 21:00:00
  string;#דוח מבקר העירייהhttps://new.netanya.muni.il/DocLib1/cityauditreport20201.pdf2020ספריםספר דוח מבקר העירייה ​​דוח מבקר העירייה לשנת 2020 (ספר דיגיטלי​) GP0|#e890b995-7fbb-433e-903f-13bcad035cca;L0|#0e890b995-7fbb-433e-903f-13bcad035cca|עץ ארגוני:מבקר העירייה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2654cityauditreport20201.pdfhttps://v2.netanya.muni.il/rp/mevakeR20/18/09/2021 21:00:00
  string;#דוח מבקר העירייהhttps://new.netanya.muni.il/DocLib1/cityauditreport2020.pdf2020ספריםספר דוח מבקר העירייה ​דוח מבקר העירייה לשנת 2020 GP0|#e890b995-7fbb-433e-903f-13bcad035cca;L0|#0e890b995-7fbb-433e-903f-13bcad035cca|עץ ארגוני:מבקר העירייה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2338cityauditreport2020.pdf18/09/2021 21:00:00
  string;#דוח מבקר העירייהhttps://new.netanya.muni.il/DocLib1/cityauditreport20191.pdf2019ספריםספר דוח מבקר העירייה ​​דוח ​מבקר העירייה לשנת 2019 (ספר דיגיטלי) GP0|#e890b995-7fbb-433e-903f-13bcad035cca;L0|#0e890b995-7fbb-433e-903f-13bcad035cca|עץ ארגוני:מבקר העירייה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2655cityauditreport20191.pdfhttps://v2.netanya.muni.il/rp/mevakeR19/13/06/2020 21:00:00
  string;#דוח מבקר העירייהhttps://new.netanya.muni.il/DocLib1/cityauditreport2019.pdf2019ספריםספר דוח מבקר העירייה ​דוח ​מבקר העירייה לשנת 2019 (קובץ להורדה) GP0|#e890b995-7fbb-433e-903f-13bcad035cca;L0|#0e890b995-7fbb-433e-903f-13bcad035cca|עץ ארגוני:מבקר העירייה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2022cityauditreport2019.pdf13/06/2020 21:00:00
  string;#דוח מבקר העירייהhttps://new.netanya.muni.il/DocLib1/cityauditreport20181.pdf2018ספריםספר דוח מבקר העירייה ​דו"ח מבקר העירייה מס' 35 לשנת 2018 (ספר דיגיטלי) GP0|#e890b995-7fbb-433e-903f-13bcad035cca;L0|#0e890b995-7fbb-433e-903f-13bcad035cca|עץ ארגוני:מבקר העירייה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2656cityauditreport20181.pdfhttps://v2.netanya.muni.il/rp/mevakeR/08/09/2019 21:00:00
  string;#דוח מבקר העירייהhttps://new.netanya.muni.il/DocLib1/cityauditreport2018.pdf2018ספריםספר דוח מבקר העירייה​דו"ח מבקר העירייה לשנת 2018 (קובץ להורדה) GP0|#e890b995-7fbb-433e-903f-13bcad035cca;L0|#0e890b995-7fbb-433e-903f-13bcad035cca|עץ ארגוני:מבקר העירייה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2021cityauditreport2018.pdf08/09/2019 21:00:00
  string;#דוח מבקר העירייהhttps://new.netanya.muni.il/DocLib1/cityauditreport2017.pdf2017ספריםספר דוח מבקר העירייה ​דו"ח מבקר העירייה מס' 34 לשנת 2017​ GP0|#e890b995-7fbb-433e-903f-13bcad035cca;L0|#0e890b995-7fbb-433e-903f-13bcad035cca|עץ ארגוני:מבקר העירייה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2588cityauditreport2017.pdf19/09/2018 21:00:00
  string;#דוח מבקר העירייהhttps://new.netanya.muni.il/DocLib1/CityAuditorReport2016.pdf2016ספריםספר דוח מבקר העירייהGP0|#e890b995-7fbb-433e-903f-13bcad035cca;L0|#0e890b995-7fbb-433e-903f-13bcad035cca|עץ ארגוני:מבקר העירייה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd48CityAuditorReport2016.pdf31/05/2017 21:00:00