מבנה ארגוני

תרשים המבנה הארגוני של עיריית נתניה: מינהלים, אגפים, מחלקות וכדומה