טפסים שימושיים

 

 

בקשה לפטור מהחובה להתקין מקלט/להגדיל מקלט קייםבקשה לפטור מהחובה להתקין מקלט/להגדיל מקלט קייםhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/requestobligationinstallshelter.pdf
דוח בדיקת תכניות להיתר במחלקת הפיקוח דוח בדיקת תכניות להיתר במחלקת הפיקוח https://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/permitreviewplanreport.pdf
דוח הצהרה על שינוייםדוח הצהרה על שינוייםhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Engineering101.docxהצהרה ו/או פירוט על שינויים
הצהרת מהנדסהצהרת מהנדסhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/engineer%20statement.pdfהצהרת מהנדס בפני אגף רישוי ופיקוח על הבנייה
הצהרת מהנדס להתקנת מכלי וצוברי גז תת קרקעייםהצהרת מהנדס להתקנת מכלי וצוברי גז תת קרקעייםhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/planning14.pdf
חפירה ודיפון - כתב התחייבותחפירה ודיפון - כתב התחייבותhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/excavationcommitment.pdf
טופס ויתור על מכון בקרהטופס ויתור על מכון בקרהhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/waivercontrolinstitute.pdf
נוהל קליטה חדשנוהל קליטה חדשhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/planning11.docxתהליך רישוי מובנה - בקשות להיתר - אגף רישוי ופיקוח על הבניה
ניסוח לערבותניסוח לערבותhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/letterofguarantee100821.pdfניסוח לערבות לתשלום כל סכום המגיע או שיגיע מאת המבקש עד לסכום הערבות (, צמוד למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בקשר עם להבטחת קיום תנאי ההיתר )
תצהיר עורך הבקשה והמבקש על כך שעותק הבקשהתצהיר עורך הבקשה והמבקש על כך שעותק הבקשהhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/planning3.pdfתצהיר עורך הבקשה על תיקון הערות תכנוניות והגשת גרסה, במערכת רישוי זמין
תצהיר עורך הבקשה על תיקון הערות תכנוניותתצהיר עורך הבקשה על תיקון הערות תכנוניותhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/planning6.pdfתצהיר עורך הבקשה והמבקש על כך שעותק הבקשה החתום לפתיחת הבקשה להיתר בניה תואם למידע שנמסר