תכנון סביבתי

​בנייה ירוקה

בנייה ירוקה היא בנייה ידידותית לסביבה ולמשתמשים במבנה. בניינים צורכים אנרגיה ומשאבים אחרים (מים, חומרי גלם וכדומה): בשלב הפקת חומרי הבניין, בתהליך הבנייה ובזמן תפעול המבנה. בנייה ירוקה נועדה להביא להקטין את היקף צריכת האנרגיה והמשאבים שצורך המבנה וכן לסייע בשמירה על בריאותם ורווחתם של המשתמשים במבנה. בנוסף בנייה ירוקה יכולה לצמצם פגיעה במשאבי טבע כאשר מושלבים בה חומרים ידידותיים לסביבה, חסכון באנרגיה, מים, פסולת, בידוד תרמי, זרימת אוויר טבעי, מחזור, טיפול במי נגר וכדומה.​

במאי 2015 החליטה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה נתניה על יישום תקן לבנייה ירוקה "ת"י (תקן ישראלי) 5281" במבני מגורים, במבני משרדים, במבני-תיירות ובמבני ציבור, בהתאם למתווה שאושר. מטרתו של מהלך זה היא יצירת סביבת מחיה טובה ובריאה עבור התושבים ובו בזמן שמירה על כדור-הארץ ומשאביו. מעבר לכך, עלות תחזוקתם של מבנים ירוקים נמוכה יותר בשל הוצאות מופחתות על חימום המבנה וקירורו, שימוש פחות בתאורה וחסכון בצריכת מים. אי לכך, המהלך צפוי להיטיב עם התושבים גם בהיבט הכלכלי.  

מידע אודות החלטות הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, ניתן למצוא באתר הוועדה. לאתר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה​ נתניה- הקליקו כאן​.​

החלטת הוועדה בנוגע לאופן אימוץ בנייה ירוקה משתנה בהתאם לשימוש המבנה ולשטח הבנוי:​

  • עמידה בת"י 5281 כולל התעדה (קבלת תעודה המאשרת עמידה בתקן)​ במכון התעדה מורשה: המבנים המפורטים נדרשים לעמוד בתקן:

​ייעוד המבנה

​גודל המבנה

​מבנה מגורים חדש

​3 קומות ומעלה הכולל 6 יח"ד (יחידות דיור) לפחות. במידה ומתוכננות פחות מ 6 יח"ד מחויבים לעמידה בתקן מבנים בני 5 קומות ומעלה

​משרדים

​5,000 מ"ר (מטרים רבועים) ומעלה- 5,000 מ"ר ומעלה כוכב אחד לפחות ומעל 20,000 מ"ר שני כוכבים לפחות 

​אכסון תיירותי (מלונאות)

​מעל 1,000 מ"ר- שני כוכבים לפחות 

​מבני ציבור

​מעל 500 מ"ר- כוכב אחד לפחות 


  • הטמעת הנחיות עירוניות לבנייה ירוקה במבנים שאינם נדרשים בעמידה בת"י לבנייה ירוקה 5281- המבנים המפורטים נדרשים לעמוד בדרישות בנייה ירוקה של אגף איכות סביבה הבודק הטמעתן בתהליך התכנון ומאשרן:

​סוג המבנה

​גודל המבנה

​צמודי קרקע

מתחת ל-6 יח"ד (יחידות דיור)

​מבנה מגורים חדש

​5 קומות ומעלה או 20 יח"ד ומעלה

​משרדים/תעסוקה/ מסחר

עד 5,000 מ"ר נדרשים באוגדן בניה ירוקה הכולל תצהירים ומלווה בניה ירוקה

מבני גרעין מעטפת

​core & shell

אכסון תיירותי (מלונאות)

​בשטח של פחות מ- 1,000 מ"ר נדרשים באוגדן בניה ירוקה הכולל תצהירים ומלווה בניה ירוקה

מבני ציבור

בשטח של פחות מ- 500 מ"ר נדרשים בתצהיר אוגדן בניה ירוקה על ידי מלווה בניה ירוקה

​תעשייה

​דרישות להתייעלות אנרגטית, טיפול במים ושפכים, זיהום קרקע וכדומה ועפ"י הנחיות אוגדן בניה ירוקה הכולל תצהירים ומלווה בניה ירוקה.


  • הטמעת הנחיות עירוניות לבנייה ירוקה במבני ציבור ומבני חינוך: המבנים נדרשים לעמוד בדרישות בנייה ירוקה של אגף איכות סביבה הבודק הטמעתן בתהליך התכנון ומאשרן. הדרישות מותאמות להיקף הבנייה ולשימוש במבנה. הדרישות כוללות: בידוד משופר של המבנה, שימוש בחומרי בנייה מתאימים, חיסכון בצריכת מים, חיסכון בצריכת אנרגיה ותכסית המגרש. כמו כן, ההנחיות משקפות עבודה משותפת מול מינהל חינוך באשר לתשתית חינוכית סביבתית נדרשת
  • הטמעת הנחיות בנייה ירוקה בשיפוץ מבני ציבור: המבנים נדרשים לעמוד בדרישות בניה ירוקה של אגף איכות סביבה הבודק הטמעתן בתהליך התכנון ומאשרן. הדרישות מותאמות להיקף הבנייה ולשיפוץ המתוכנן הדרישות מותאמות להיקף הבנייה ולשימוש המבנה. הדרישות כוללות: בידוד משופר של המבנה, שימוש בחומרי בנייה מתאימים, חיסכון בצריכת מים, חיסכון בצריכת אנרגיה ותכסית המגרש
  • בכלל השימושים (למעט במגורים אלא אם כן הינם בעירוב שימושים) ישלבו בין היתר תכנון חזית חמישית (גג) כ50% לפחות גג ירוק (אינטנסיבי או אקסטנסיבי) או הכשרת הגג כמרחב ציבורי-פרטי להנאת דיירי המבנה. לרבות מיקום תאים פוטו וולטאים
  • במסגרת התחדשות עירונית ותמ"א 38 הריסה ובנייה המבנים יהיו חייבים בעמידה בתקן 5281 על תיקוניו וזאת בכדי לשמור על האינטרס העירוני הציבורי ליצירת מלאי יחידות דיור טובות יותר שתחזוקתן יעילה יותר לתושבי העיר
  • יש לשים לב שבמסגרת תקנות 8733 מיום 02.09.2020 אשר מחייבות תקן בניה ירוקה (בניה בת קיימה) בכל הארץ יחול גם על המבנים אשר יוגשו בבקשות להיתר בניה עפ"י הנחיות אלו ועפ"י המטרים הרבועים המבוקשים.

הנחיות סביבתיות לבינוי ולפיתוח 

הנחיות בתכנון מבני מגורים, תעשיה, מסחר ומבני ציבור, במסגרת הליך של בקשה להיתר. 

ההנחיות ניתנות בתחומים הבאים: קרינה, רעש, אסבסט, פסולת בניין, איכות אויר, שפכים, זיהומי קרקע, גגות ירוקים, חלחול מי נגר, אוורור מרתפים וחניונים, רוחות (תחנת חדרה/ כפר נטר במזרח נתניה), הצללות,  נטיעת עצים ועוד.​ מטרת הנחיות אלה היא לספק לתושבים סביבת מחייה נקיה מזיהומים ומטרדים ולהבטיח איכות בנייה טובה למשתמשים. ההנחיות ניתנות בהתאם לשימוש במבנה ולמיקומו הגיאוגרפי. 

ההנחיות ניתנות ברוח המדיניות של המשרד להגנת הסביבה ובתיאום עם אנשי המקצוע הרלוונטיים.

הנחיות בתכניות בניין עיר ובתכניות בינוי 

מטרת ההנחיות היא יצירת מרחב עירוני מקיים וירוק השם את רווחת התושב ושמירה על הסביבה במרכז הראיה התכנונית. התכניות מניחות את התשתית החוקית להנחיות שיינתנו בהמשך הדרך למבנים (ראו לעיל) וכוללות התייחסות גם למרחב הציבורי בגבולות התכנית. כמו כן במסגרת זו נבחנת השפעת המבנים המתוכננים על משטר הרוחות ועל ההצללה על מבנים בתחום התכנית ומחוצה לה ומתאפשרים שינויים לרווחת התושבים. 

האגף משתלב גם בכל הליך תכנוני הנוגע לטבע העירוני בעיר, החל בחופים דרך שמורות הטבע וכלה באזורים רגישים אקולוגית ברחבי העיר. 

הטמעת הנחיות עירוניות בשטחים פתוחים בעיר 

האגף נותן הנחיות הנוגעות לתאורה, חלחול מי-נגר עילי, שימוש בחומרים, צמחיה חסכונית בתחזוקה ובהשקיה, חניית אופניים, שמירה על טבע עירוני סמוך וכדומה. ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 דוחות ומסמכים רלוונטיים

 

 

string;#​תצהיר אדריכל/ עורך בקשה בנוגע להימצאות אסבסט https://new.netanya.muni.il/DocLib1/Asbestos30062021.pdf2021מידע והודעותתכנון סביבתי ​תצהיר אדריכל/ עורך בקשה בנוגע להימצאות אסבסט במגרש במידה ומדובר בבניין שנבנה אחרי 1992 בהתאם לנוהל באגף איכות הסביבה​ GP0|#94162511-fa85-4443-80ec-ad6421d04bac;L0|#094162511-fa85-4443-80ec-ad6421d04bac|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה:מחלקת תכנון סביבתי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2245Asbestos30062021.pdfhttps://edit.netanya.muni.il/DocLib1/Asbestos30062021.pdf30/10/2021 21:00:00
string;#תצהיר יועצים לנושא אוגדן בנייה ירוקהhttps://new.netanya.muni.il/DocLib1/Green30062021.pdf2021מידע והודעותתכנון סביבתי ​תצהיר יועצים לנושא אוגדן בניה ירוקה ו/או ביצועו בפועל על פי הנחיות אגף איכות הסביבה לרבות תיק מידע​ GP0|#94162511-fa85-4443-80ec-ad6421d04bac;L0|#094162511-fa85-4443-80ec-ad6421d04bac|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה:מחלקת תכנון סביבתי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2246Green30062021.pdfhttps://edit.netanya.muni.il/DocLib1/Green30062021.pdf30/10/2021 21:00:00
string;#תצהיר מלווה בנייה ירוקהhttps://new.netanya.muni.il/DocLib1/green30062021A.pdf2021מידע והודעותתכנון סביבתי ​תצהיר מלווה בנייה ירוקה על פי אוגדן בנייה ירוקה GP0|#94162511-fa85-4443-80ec-ad6421d04bac;L0|#094162511-fa85-4443-80ec-ad6421d04bac|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה:מחלקת תכנון סביבתי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2247green30062021A.pdf30/10/2021 21:00:00
string;#תצהיר מלווה בנייה ירוקהhttps://new.netanya.muni.il/DocLib1/green30062021B.pdf2021מידע והודעותתכנון סביבתי ​תצהיר מלווה בנייה ירוקה על פי תקן 5281, על תיקוניו GP0|#94162511-fa85-4443-80ec-ad6421d04bac;L0|#094162511-fa85-4443-80ec-ad6421d04bac|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה:מחלקת תכנון סביבתי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2248green30062021B.pdf30/10/2021 21:00:00
string;#תצהיר שימושים במבנהhttps://new.netanya.muni.il/DocLib1/uses30062021.pdf2021מידע והודעותתכנון סביבתי ​תצהיר שימושים במבנה GP0|#94162511-fa85-4443-80ec-ad6421d04bac;L0|#094162511-fa85-4443-80ec-ad6421d04bac|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה:מחלקת תכנון סביבתי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2249uses30062021.pdf30/10/2021 21:00:00
https://new.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/3622.pdf2022GP0|#94162511-fa85-4443-80ec-ad6421d04bac;L0|#094162511-fa85-4443-80ec-ad6421d04bac|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה:מחלקת תכנון סביבתי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd3823622.pdf

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

עובדי המחלקה

Loading...
טוען נתונים. אנא המתן...
{{bc.name}} {{bc.name}} >

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים