תהליך הרישוי

​תכנון העסק והכנת תוכנית להגשת בקשה

קבלת מידע מקדמי חוסך לבעל העסק משאבים יקרים על כן, חשוב וכדאי לברר מידע מקדים עבור היתכנות להקמת עסק. במסגרת קבלת מידע מקדמי ניתן:

 • לברר האם העסק טעון רישוי, איזה פריט חוק מתאים לעיסוק המדובר ומה הדרישות הנלוות לכך
 • לקבל הדרכה וייעוץ ראשוני בטרם פתיחת העסק וחיבור לגורמים שקשורים בהקמת העסק
 • לקבל עזרה בתכנון נכון של העסק והכנת העסק לשלב הבא
עובד אגף רישוי עסקים, מכרזים ושילוט בעיריית נתניה

הגשת בקשה לרישיון עסק ובדיקתה

בקשה לרישיון עסק יש להגיש במקרים הבאים: הקמת עסק חדש, חידוש רישיון, החלפת בעלות, תוספת ויציאת שותף, שינוי שם בעלים, שינוי מנהלים בחברה, שינוי מהות העסק, תוספת וביטול פריט, הגדלת שטח והקטנת שטח העסק, שינוי שם חברה אצל רשם החברות או מכירת הזכויות לחברה אחרת.

הגשת בקשה מקוונת

אנו מזמינים אותך להגיש את הבקשה לרישיון עסק בטופס מקוון ישירות לאנשי האגף לרישוי עסקים בעיריית נתניה
לאחר מילוי הטופס​ עובדי האגף ייצרו אתך קשר על מנת לסיים את הליך הבקשה.


​הגשת בקשה במשרדי האגף

הגשת בקשה לרישיון עסק ומילוי טופס הבקשה, נעשים במשרדי האגף לרישוי עסקים, מכרזים ושילוט בעיריית נתניה. 

טופס הבקשה חייב להיות חתום על ידי מבקש הבקשה. במידה ומבקשת הרישיון היא חברה, על הטופס להיחתם על ידי מיופה כוח החברה ובחותמת החברה.

​לטופס הבקשה יש לצרף תכנית עסק.

תכנית עסק

לשם הגשת בקשה לרישיון עסק יש לשכור שירות בעלי מקצוע הנדסאי\ אדריכל\ מהנדס מוסמך, לשם הכנת תכנית עסק. תכנית העסק כוללת:

 • 5 תוכניות הנדסיות (גרמושקות) חתומות על ידי בעל מקצוע (מהנדס, אדריכל, הנדסאי) מוסמך על פי חוק, ועל ידי המבקש
 • הצהרה חתומה על ידי בעל המקצוע שהכין את התכנית, כי התכנית תואמת את המציאות ומתקיימים דיני תכנון והבנייה
 • מידע בנוגע לפרטים הבאים: מספר גוש וחלקה, כתובת העסק, פרטי מנהל העסק וסוג העסק
 • תרשים סביבה
 • מפה מצבית 
 • תמונת חזית
 • צילום חוזה שכירות או חוזה קניה או מסמך טאבו או תצהיר מעורך דין בנושא הנכס, על שם החברה או השותפות
 • צילום תעודה מרשם החברות או השותפות - במקרה של חברה ו/או שותפות
 • מסמך מעורך דין או רואה חשבון שבו ירשמו מנהלי החברה או השותפים בפירוט שם ותעודת זהות - במקרה של חברה ו/או שותפות
 • תעודת זהות + צילום תעודת זהות
 • במקרה של בקשה לעסק המוגדר מפעל מסוכן יש לצרף תיק מפעל בהתאם לתקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים) התשנ"ג 1963

משרדי אגף רישוי עסקים נתניה

כדאי לדעת

 • ניתן להגיש את הבקשה על ידי מבקש הבקשה עצמו או על ידי מיופה כוח
 • על מנת להבטיח טיפול ומענה מהיר ויעיל בבקשה, יש להקפיד על מילוי טופס הבקשה במלואו והגשת כל המסמכים הנדרשים
 • רשות הרישוי רשאית לסרב בקשה לרישיון עסק במידה ולא צורפו המסמכים הנדרשים
 • רשות הרישוי ו/או נותן האישור רשאים לדרוש מהמבקש, הגשת פרטים/מסמכים נוספים אם ראו צורך בכך
 • לאחר הגשת הבקשה לרישיון העסק יינתן אישור על הגשת הבקשה בכתב

אגרת רישוי עסקים

 • אגרת רישוי עסקים מחושבת בעבור כל פריט רישוי הנכלל בבקשה, גובה האגרה משתנה בהתאם לעדכוני החוק
 • תשלום האגרה יבוצע במעמד הגשת הבקשה, בשיק או בכרטיס אשראי בלבד
 • בעל עסק עשוי להידרש לתשלום אגרות נוספות כגון אגרות שילוט וכסאות ושולחנות- אגרות אלו אינן תלויות בהוצאת רישיון העסק

​​​​​​​​

 

 

בקשה לקבלת רישיון עסק - דוגמא לדף ראשון בתכניתבקשה לקבלת רישיון עסק - דוגמא לדף ראשון בתכניתhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Business%20Licensing10.docxבקשה לקבלת רישיון עסק
דף מידע בדבר הגשת בקשה לקבלת רישיון עסק דף מידע בדבר הגשת בקשה לקבלת רישיון עסק https://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Business%20Licensing11.docxדף מידע בדבר הגשת בקשה לקבלת רישיון עסק
דף מידע לגבי הגשת בקשה לרישיון עסק לניהול קייטנה דף מידע לגבי הגשת בקשה לרישיון עסק לניהול קייטנה https://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Business%20Licensing12.docxלאחר הגשת הבקשה, הבקשה תועבר לאישור הגורמים המאשרים עפ"י החוק לרבות משרד הבריאות ומכבי האש.
חוברת מידע לגבי רישוי עסקים מטעם משרד הפניםחוברת מידע לגבי רישוי עסקים מטעם משרד הפניםhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Business%20Licensing15.pdfחוברת מידע לגבי רישוי עסקים מטעם משרד הפנים
טופס בקשה לחוות דעת מקדמית לרישיון עסק טופס בקשה לחוות דעת מקדמית לרישיון עסק https://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Business%20Licensing2.docxבקשה לחוות דעת מקדמית לרישיון עסק לפי חוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968
טופס בקשה לקבלת רישיון למופע חד פעמי/אירוע המוני/ירידיםטופס בקשה לקבלת רישיון למופע חד פעמי/אירוע המוני/ירידיםhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Business%20Licensing%204.docxאירוע המוני חד פעמי הוא אירוע רב משתתפים (מעל 500 איש) של "עינוג ציבורי" הנערך במקום פתוח או סגור שלא יועד לכך ברישיון עסק תקף, הגשת הבקשה טעונה תשלום אגרה, בדומה לאגרת רישוי עסק.
טופס בקשה לקבלת רשיון עסק/היתר זמני/היתר מזורז טופס בקשה לקבלת רשיון עסק/היתר זמני/היתר מזורז https://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Business%20Licensing1.docxבקשה לרישיון יש להגיש במקרים הבאים: עסק חדש, חידוש רישיון, החלפת בעלות, תוספת שותף, יציאת שותף, שינוי שם בעלים, שינוי מנהלים בחברה, שינוי מהות העסק, תוספת פריט, ביטול פריט, הגדלת שטח והקטנת שטח. בטופס תתבקש/י לרשום את פרטי עסק ואת הפרטים של בעלי העסק.https://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=813C005056A14F7F11BB872602D846A5&Process=BusinessLicense138
טופס הגשת השגה לפי חוק רישוי עסקיםטופס הגשת השגה לפי חוק רישוי עסקיםhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Business%20Licensing3.docxהשגה לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968 אני/אנו הח"מ מבקש/ים להשיג על החלטה / דרישה; , שנקבעה מטעמך או לקיום מטרה שהינך מופקד עליה לפי סעיף 1 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח 1961
נספח 1 לטופס הבקשה לאישור משרד הבריאות להפעלת קייטנה/מחנהנספח 1 לטופס הבקשה לאישור משרד הבריאות להפעלת קייטנה/מחנהhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Business%20Licensing14.docxהפרטים שיש לצרף לטופס הבקשה לאישור של משרד הבריאות עבור הפעלת קייטנה/מחנה

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים