הנחיות לסוגי השילוט השונים

עמדת מידע באגף רישוי עסקים, מכרזים ושילוט בעיריית נתניה

שילוט על בתי עסק

 1. שלט של עסק יוצג רק בחזית המבנה בו מתנהל העסק.
 2. אורכו המרבי של שלט לא יעלה על אורך חזית בית העסק.
 3. שטח השילוט לא יעלה, בשום מקרה, על 35% משטח החזית.
 4. השלט יותאם למבנה שעליו יוצג ולא יחרוג מממדי החזית (אורך וגובה).
 5. השלט יבלוט (במידת העומק) 25 ס"מ מקו החזית לכל היותר. 
 6. השלט ימוקם בגבולות הפתחים המקוריים של בית העסק. 
 7. ניתן למקם את השלט בכל מקום בפתח שמעל גובה 2.20 מטר. 
 8. מיקום כל השלטים המותקנים באותה קומה יתאימו למיקום שילוט קיים ומאושר.
 9. השלט לא יסתיר או יפגע באלמנטים אדריכליים ייחודיים במבנה.
 10. הפתרון המוצע יבוצע עבור כל העסקים באותה חזית. 
 11. מחלקת השילוט רשאית לקבוע הנחיות ספציפיות לשלט מסוים במסגרת החלטתה לאשרו.

שילוט ניצב (שילוט דגל)

 1. שלט ניצב הינו שלט המותקן בניצב לחזית המבנה.
 2. ניתן להציב שלט ניצב אחד בלבד לכל בית עסק.
 3. על השלט להיות דו צדדי, למעט עסקים עורפיים או עסקים הממוקמים בפסאז'ים.
 4. שטח השלט לא יעלה על 1 מ"ר ולא יבלוט יותר מ-1 מ' מקיר החזית.
 5. מרחק הנקודה הנמוכה ביותר בשלט לא יפחת מ-2.40 מ' מפני המדרכה.
 6. במקרה בו קיים שלט שטוח בחזית בית העסק, גובה השלט הניצב יהיה זהה. 
 7. ניתן להאיר שלט ניצב בתאורה פנימית בלבד, באישור חשמלאי מוסמך.
 8. במתחם או אזור מיוחד יתוכנן השלט על פי תכנית מפורטת לכל האזור.
 9. שלט ניצב יאושר רק בתנאי שעיצוב השלט ישתלב באופי הבניין והאזור. 
 10. במבנה בו מותקן קרניז הצללה, לא יחרוג השלט הניצב מעבר לקצה הקרניז.שילוט על מבנים לשימור

 1. השילוט יהיה באותיות בודדות. 
 2. בסמכות מחלקת השילוט לא לאשר שלט על גבי בניין המוגדר כבניין לשימור.
 3. מיקום השלט, צורת האותיות וגודל השלט יתוכננו בקפדנות וישתלבו בחזית הבניין.
 4. השלט יתייחס לאלמנטים ארכיטקטוניים בחזית, לא יפגע ולא יסתיר אותם.
 5. כל החיזוקים, האביזרים והמערכות הדרושים לשלט - יהיו סמויים, כולל מערכת התאורה.

שילוט בעלי מקצועות חופשיים (משרדים)

 1. כל בעלי המשרדים במבנה ירכזו את שלטיהם ביחידה פרסומית אחת, אשר תוצב בקומת הקרקע ותותקן על קיר המבנה.
 2. במקומות בהם לא ניתן להציב השילוט על קיר, תותר הצבת השילוט במתקן עצמאי.
 3. כל בעל משרד ייפרט את שמו ועיסוקו על לוחית אחת במידות 30 X 20 ס"מ לכל היותר. 
 4. המתקן יכיל 4 לוחיות לכל היותר. 
 5. גובה מתקן השילוט העצמאי (כולל רגל המתקן) לא יעלה על 180 ס"מ.
 6. מיקום מתקן השילוט העצמאי ייקבע בוועדת השילוט.
 7. כל יחידות השילוט בבניין יהיו במימדים, צורה וכיתוב אחידים וירוכזו במסגרת משותפת.
 8. הלוחיות והמסגרת יהיו ממתכת לא מחלידה.
 9. בבניין בו למעלה מ- 8 משרדים, יוצע פתרון ויובא לאישור וועדת השילוט.


שילוט בעלי מקצוע (בתים פרטיים)

 1. כל בעל מקצוע ייפרט את שמו ועיסוקו על לוחית אחת במידות 30 X 20 ס"מ לכל היותר. 
 2. השילוט יוצב על קיר או חומת הבית, ללא מתקן עצמאי. 
 3. על השילוט להשתלב בחזית הפונה לרחוב.
 4. על השילוט לא לחרוג מקווי המיתאר של החזית.
 5. יש להציג אישור ועד הבית / הסכמת שכנים.

שילוט בתי עסק עורפיים או בקומות עליונות

 1. השילוט לבתי עסק עורפיים, או לעסקים בקומות עליונות, יהיה בלוח מרוכז לצד הכניסה.
 2. במקרה הצורך, תותר הצבת שני לוחות זהים משני צידי הכניסה למבנה.
 3. יש להציג אישור ועד הבית / הסכמת שכנים.

שילוט גג

 1. שילוט גג הינו שילוט המותקן על גג המבנה.
 2. שילוט הגג בכל מקרה לא יעבור את קו החזית לכיוון הרחוב.
 3. שילוט גג יאושר באזורי תעשיה, במבני מסחר ללא קולונדה ובמקרים מיוחדים על פי שיקול דעת וועדת השילוט. 
 4. שילוט גג יוצב בעומק 1 מ' במקביל למישור חזית המבנה, כאשר מ- 2 צדדיו שטח חופשי שלא יפחת מ 1 מ'.
 5. גובה השלט לא יעלה על 2 מ'. במקרים חריגים תותר הגדלת השלט עד לגובה 2.5 מ' על פי שיקול דעת מחלקת השילוט. במקרים חריגים, באיזורי תעשייה ותעסוקה, תותר הגדלת השלט עד לגובה 3 מ', באישור מחלקת השילוט.
 6. לא תותר התקנת שילוט גג על בנייני מגורים, בכל מקרה.
 7. לא תותר התקנת שילוט גג על מבנים לשימור, או בניינים בעלי איכויות אדריכליות או היסטוריות.
 8. לא תותר התקנת שילוט גג המסתיר מראה או נוף, או הגורם הפרעה לתושבים.
 9. לא תותר התקנת שילוט גג בניגוד לחוק הדרכים.
 10. לא תותר הצבת שלט מעל שלט.
 11. ראש העיר או מחלקת השילוט רשאית להתנות התקנת שילוט גג בשיפוץ חזית המבנה.
 12. השלטים יהיו מותאמים למידות חזית המבנה ויוצבו ברצף אחיד ובגובה זהה.
 13. ככל שבבניין יש מקום ייעודי לשלט, ייעשה בו שימוש.
 14. מקור הארת השלט יותקן בדופן הפנימית של מעקה הגג הבנוי, לא ייראה ולא יסנוור.
 15. תמיכות השלט לא יבלטו מעבר לקצות השלט ויהיו מחומרים עמידים לפגעי מזג האוויר.
 16. גב השלט ייצבע בצבע אחיד, אלא אם אושרה הצבת שלט דו צדדי.

שלטי מעקות מבנים

 1. שילוט מעקות הינו שילוט המותקן על הקצה העליון של קיר החזית, או מעקה הקומה העליונה בבניין.
 2. שילוט מעקות יהיה מורכב מאותיות בודדות או סמלים בודדים, מקובעים לקיר. 
 3. כל חיבורי החשמל וקיבוע האותיות לקיר יהיו נסתרים.
 4. לא תותר התקנת שילוט מעקות על בנייני מגורים.
 5. כל שלט יהיה מחויב בהצהרת מהנדס קונסטרוקציה. 
 6. לבקשה יצורף פרוט עיגון האותיות לקיר, כולל חומרים, מידות, עובי וחומרי גמר והגנה.
 7. שילוט מעקות יאושר רק באזורים מסוימים שייקבעו על ידי וועדת שילוט מעת לעת.
 8. מחלקת השילוט רשאית להתנות התקנת שילוט מעקה בשיפוץ חזית המבנה, בהסרת שילוט קיים, או החלפתו בשילוט התואם את דרישות הוועדה.


שילוט זמני

 1. שלט זמני הוא שלט הנדרש לזמן קצוב, שאינו מהווה חלק מהשגרה השוטפת של העסק (למשל, פתיחת עסק חדש, מבצע מיוחד וכיוצא בזה).
 2. השלט יהיה עשוי מחומרים עמידים.
 3. השלט יוצר על ידי בעל מקצוע מיומן.
 4. השלט יותקן במיקום שאינו מפריע לתנועת העוברים ושבים ואינו יוצר מפגע בטיחותי .
 5. לא תותר הצבת שלט זמני לתקופת זמן העולה על 90 ימים, אלא באישור מיוחד ומראש מוועדת השילוט.
 6. שלט זמני לא יהיה מואר.
 7. השילוט הזמני לא יחרוג ממידות החזית.
 8. השילוט הזמני לא יוצב על עמודי הבניין.
 9. על הבקשה להצבת שלט זמני לכלול את המיקום המיועד לשלט הזמני, בהינתן השלטים הקיימים.
 10. לשיקול דעת מחלקת השילוט מתן הנחיות באשר למיקום ומידות השילוט הזמני. 


שילוט על גבי סוככים 

 1. התקנת הסוכך, עיצובו וצורת השילוט/הפרסום המוטבעת עליו תובא לאישור מחלקת שילוט.
 2. התקנת סוכך בהתאם להנחיות מרחביות וקבלת היתר בניה או פטור מהיתר בניה.
 3. ככל שבאותה חזית קיימים סוככים מאושרים אחרים, יהיה הסוכך תואם להם במידותיו ובצורתו. 
 4. שם או סמל בית העסק יופיע רק על חזית הסוכך האנכית והקדמית, למעט בתי עסק פינתיים ובאישור מיוחד של וועדת השילוט.
 5. הפרסום על הסוכך יתאים לאופי בית העסק והפעילות המתנהלת בו. 
 6. גובה תחתית הסוכך לא יקטן מ-2.20 מ' מפני המדרכה. 
 7. הסוכך לא יהיה מואר מבחוץ.
 8. מסגרת הסוכך תיבנה מחומרים עמידים ובלתי דליקים.
 9. לבקשה להיתר יצורפו פרטי השלט המבוקש שמהווה הסוכך והדמיות של הסוכך בחזית העסק.
 10. לא תותר כתיבה או ציור על הסוכך פרט למתואר בבקשה.


שילוט על כלי רכב

 1. תותר הצבת שלט על כלי רכב או נגרר המשמש בעל מקצוע בעבודתו.
 2. גודל השלט לא יעלה על 0.75 X 1.50 מ'.
 3. בשום מקרה לא יחרוג השלט מעבר לגודל הרכב.
 4. שלט על כלי רכב לא יהיה מואר.
 5. שלט על כלי רכב לא יבלוט (במידת העובי) מכלי הרכב.
 6. שלט שמידותיו קטנות מ- 30 X 60 ס"מ לא חייב ברישיון שילוט.
 7. למעט רכבי תחבורה ציבורית, לא יותר פרסום מסחרי* על כלי רכב או נגרר.
 8. הפרסום על כלי רכב כפוף לכל הוראה או דין, החלים על כלי רכב.
 9. לא יותר פרסום על נגרר במקומות חנייה ציבוריים, כאשר אינו משמש את בעל המקצוע בעבודתו.
 • פרסום מסחרי = פרסום עבור גורם שלישי.עמוד שלטים מרכזי

 1. במרכזים מסחריים ובאזורים נוספים על פי החלטת ראש העיר תותר הקמת מתקן שלטים ריכוזי עליו יותקנו שלטים לכל אחד מהעסקים הפועלים במרכז.
 2. הקמת המתקן מחייבת היתר בניה כחוק ועמידה בכל חוקי התכנון והבניה.
 3. המתקן ימוקם בשטח המדרכה שבחזית המרכז המסחרי או העסקים אותם הוא משרת או בכניסה לאיזורי תעשייה, באישור אדריכל העיר.
 4. המרחק המינימלי בין שני מתקנים לא יפחת מ- 20 מ'.
 5. במסגרת הגשת בקשה להיתר בניה למרכז מסחרי, יצוין מיקום המתקנים המבוקשים.
 6. שלטי בתי העסק המותקנים על המתקן יהיו אחידים בגודלם ובצורתם.
 7. רוחב רגל המתקן לא יעלה על רוחב 1 מ' או 1/3 מרוחב המדרכה, הקטן מביניהם.
 8. בכל מקרה, יוותר על המדרכה מעבר חופשי ברוחב 1.50 מ' לפחות.
 9. המתקן לא יחסום חלונות, פתחי חירום, או גישה לרכבי חירום. 


נספח – הנחיות לאזור שילוט מיוחד, רחוב הרצל:

על-פי החלטת העירייה, הוגדרו רחוב הרצל וסביבתו כאזור מיוחד, המפותח כאזור מסחרי ייחודי במרכז העיר.

להלן הנחיות שילוט ייחודיות לאזור:

 1. השילוט יהיה באותיות בודדות מוארות שיותקנו על גבי הוויטרינה או על גבי קיר מטויח וצבוע.
 2. גובה אות לא יעלה על 30 ס"מ.
 3. לוגו העסק יוכל לבלוט מעל גובה האותיות ב-5 ס"מ.
 4. השילוט יהיה בתוך הוויטרינה או מעל לוויטרינה ובצמוד לה.
 5. לא תותר הצבת שילוט דגל מכל סוג שהוא.
 6. לט תותר הצבת שילוט על עמודי קולונדה.
 7. לא תותר התקנת שילוט מסוג 'קופסאות פלורסנט'.
 8. תריס גלילה/ סורג יהיה בתוך תחום החנות מאחורי הוויטרינה.
 9. הוויטרינה תהיה מסוג ALL GLASS.

* ההדמיות אינן מחייבות והינן לצורך המחשה בלבד, באם וכאשר מעונינים בפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת שילוט.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים