הנחיות כלליות

הנחיות שילוט בתי עסק 

הערה כללית: בכל מקום של סתירה בין הנחיות אלה לנוסח חוק העזר, יגבר האמור בחוק.

עובדת אגף רישוי עסקים, מכרזים ושילוט בעיריית נתניה

מטרות הנחיות השילוט:

 1. קביעת קריטריונים וכללים ברורים לגבי הצבת ותחזוקת השלטים בעיר.
 2. יצירת חזות אסתטית ומוסדרת לחזיתות המסחריות, בהתייחס לאזורי העיר השונים. 
 3. קביעת כללי בטיחות להתקנת ותחזוקת השילוט.
 4. שמירה על איכות הסביבה ועל המרחב הציבורי.
 5. בכל מקרה של סתירה בין ההנחיות לחוק העזר לשילוט או לחוקי עזר אחרים, תגבר הוראת החוק על הוראות הנחיות השילוט.

כללי:

 1. כל שלט יותקן רק לאחר קבלת אישור להצבת השלט.
 2. רישיון השילוט מותנה בתשלום אגרת השילוט על פי הנחיות מחלקת השילוט ותעריפי אגרות השילוט שבחוק העזר, בתוספת הצמדה.
 3. תוקף רישיון השילוט יהיה עד ה-31 לחודש דצמבר בשנה בה ניתן הרישיון.
 4. פקיעת תוקף רישיון השילוט מכל סיבה שהיא מחייבת חידוש הרישיון או הסרת השלט.

בקשה לרישיון שילוט תכלול, בין היתר:

 1. פירוט שמו ומענו של מגיש הבקשה.
 2. פרטי בית העסק - מס. תיק רישוי, שם העסק, כתובתו, סוג העסק ופרטים נוספים.
 3. תמונה או תמונות של חזית בית העסק.
 4. תמונה או תמונות של חזית הבניין ושל בניינים גובלים.
 5. תמונה או תיאור של תוכן השלט המילולי / גרפי.
 6. תרשים המפרט מידות השלט ומיקומו על חזית הבניין.
 7. פירוט הסוג, הצורה, החומר והגוון מהם עשוי השלט.
 8. תיאור מערכת התאורה לשלט ואישור חשמלאי מוסמך לתקינותה והתאמתה.
 9. פירוט אופן ההתקנה והעיגון של השלט.
 10. הסכמת הבעלים הרשום בנכס
 11. כל מסמך נוסף שיידרש על פי שיקול דעת העירייה.

נותני שירות באגף רישוי עסקים נתניה

שילוט מיוחד

הינו אחד מסוגי השילוט הבאים:

 1. שילוט שגודלו מעל 30 מ"ר.
 2. שילוט על גג הבניין.
 3. שילוט העשוי אותיות בודדות על חזית הבניין.
 4. שילוט על עמוד עצמאי.
 5. שילוט על פיגומים.
 6. שילוט באתרי בניה.
 7. שילוט באזורים מיוחדים, על פי החלטת ראש העיר.
 8. שילוט על מבנים לשימור.
 9. סוגי שילוט נוספים על פי החלטת ראש העיר או מי מטעמו.

לשילוט מיוחד יש לצרף בנוסף גם את המסמכים הבאים:

 1. אישור מהנדס קונסטרוקציה המתאר עיגון השלט וביסוסו.
 2. הדמיות של השלט.
 3. היתר בניה במידת הצורך, על פי כל דין.
 4. פרטים נוספים, על פי החלטת ראש העיר או מי מטעמו.

התנאים לקבלת רישיון שילוט:

 1. לא יאושרו יותר משני שלטים לכל בית עסק, אלא באישור מחלקת השילוט במקרים מיוחדים.
 2. שטח השילוט* לא יעלה על 35% משטח החזית, לכל אחת מן החזיתות בנפרד.
 3. לא יאושר שלט החורג מהתנאים שהוגדרו בהיתר הבניה או בעבודות פטורות מהיתר או בהנחיות המרחביות. 
 4. לעסק בעל יותר מחזית אחת, יחולו ההנחיות לעיל לכל חזית בנפרד.

 • שטח השלט יחושב לפי מידות השלט, כולל המסגרת, ולפיו מחושבת אגרת השילוט.

עם קבלת רישיון השילוט:

 1. התקנת השלט החדש תעשה רק לאחר הסרת השילוט הקיים, במידת הצורך (במידה ומשתמשים באותה התשתית אין צורך להסירה).
 2. עם הפסקת פעילות העסק, מחויב הבעלים בהסרת השלט, בהשבת חזית המבנה לקדמותה והודעה על כך בכתב למחלקת השילוט. 

תחזוקת השלט:

 1. בעל השלט מחויב בתחזוקת השלט ושמירתו במצב נקי, שלם ותקין ובאופן שלא יהווה בדרך כלשהי סכנה או מטרד לציבור. 
 2. כל ליקוי יתוקן על-ידי בעל השלט מיידית עם גילויו.
 3. תחזוקה לקויה תביא לשלילת רישיון השילוט ולפירוקו המיידי של השלט.

שילוט שהצגתו אסורה:

 1. שילוט אסור על פי הנחיות חוק העזר לשילוט, סעיף 13:
 2. שלט שפרסומו והצגתו הם בניגוד לחוק, או המנוגד לחוק הדרכים או שלט הנוגד את דיני התכנון והבניה.
 3. שלט הפוגע בתקנות הציבור או רגשותיו.
 4. שלט הגורם סכנה לתנועת הולכי רגל, המסתיר שילוט חיוני, או המהווה מפגע בטיחותי.
 5. שלט שהארתו מהווה מפגע בטיחותי.
 6. שלט בעל תאורה מהבהבת.
 7. שלט על רכב חונה או נגרר שאינו משמש לייעוד אחר מלבד שילוט.
 8. שלט בין קומות בבניין, אלא במקום שיועד לצורך זה בתכניות הבניין.
 9. שלט על בניין לשימור, אלא אם ניתן היתר מיוחד. 
 10. שלט מסחרי על מבני ציבור.
 11. שלט שאינו מקובע כראוי, כולל שלט מתקפל נייד.
 12. ראש העיר או וועדת השילוט רשאים לאסור שלטים נוספים על פי שיקול דעתה ועל פי העניין. 
 13. שלט שהצגתו נאסרה במסגרת הנחיות מיוחדות לאזור או לסוג שילוט, או כתוצאה משינוי במדיניות העירונית.

הנחיות לעיצוב והתקנת השלטים

 1. השלטים יעוצבו ברמה מקצועית.
 2. השלטים יותקנו מחומרים עמידים לפגעי הזמן ומזג האוויר.
 3. לא תאושר הצבת שלטים קבועים העשויים מחומרים מתכלים או ארעיים.
 4. רכיבים ממתכת, יהיו מגולוונים, או צבועים בצבע המגן מפני קורוזיה.
 5. השלט ישתלב באופי השילוט בבניין עליו הוא מותקן, או בשלטים סמוכים מבחינת מיקום, גובה, צורה, חומר, הארה וכל בחינה ויזואלית אחרת.
 6. הצבת השילוט תעשה באופן שלא יפריע למשתמשים בדרך ולעסקים שכנים.
 7. מערכת תאורת השלט תצויד במפסק פחת, תהיה מוסתרת ותעבור ביקורת של חשמלאי מוסמך.
 8. תאורת השלט לא תסנוור ולא תהווה מטרד לציבור.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

טופס בקשה לקבלת היתר להצבת כסאות ושלחנות טופס בקשה לקבלת היתר להצבת כסאות ושלחנות https://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Business%20Licensing%206.docxבקשה לרישיון להצבת שולחנות וכיסאות, לפי חוק עזר נתניה (שמירת הסדר והנקיון) התשמ"ג- 1982
טופס בקשה לקבלת היתר לילה להפעלת עסקטופס בקשה לקבלת היתר לילה להפעלת עסקhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Business%20Licensing%205.docxבקשה להיתר לפתיחת העסק מעבר לשעות הפתיחה המותרות, לפי חוק עזר נתניה (פתיחת עסקים וסגירתם) התשי"ח- 1957
טופס בקשה לקבלת היתר לסגירת חורףטופס בקשה לקבלת היתר לסגירת חורףhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Business%20Licensing8.docxבקשה לרשיון להצבת סגירת חורף, לפי חוק עזר נתניה (שמירת הסדר והנקיון) התשמ"ג- 1982 בהתאם להנחיות שבטופס
טופס בקשה לרישיון להצגת שלט טופס בקשה לרישיון להצגת שלט https://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Business%20Licensing7.docxטופס בקשה רשיון להצגת שלט, לפי חוק עזר נתניה (שילוט), תשע"ח– 2018 בהתאם להנחיות הבאות:
טופס הגשת תצהיר לקבלת היתר מזורזטופס הגשת תצהיר לקבלת היתר מזורזhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Business%20Licensing9.docxתצהיר של המבקש היתר מזורז לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים